Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Letölthető adatkezelési tájékoztató

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 2-4., Cg. 01-09-264257) mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal NAIH-96373/2016 számon nyilvántartásba vett adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info-tv.), valamint az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint végez adatkezelő tevékenységet. Amennyiben kifejezetten nem jelezzük, a jelen tájékoztatóban szereplő fogalmak, kifejezések megegyeznek az Info-tv.-ben meghatározott fogalmakkal, kifejezésekkel.

I. Adatkezelés elvei

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az adatkezelési tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt célból végzi, törvényes és tisztességes módon, az adatkezelési tevékenység során annak minden fázisában biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

II. Adatkezelés jogalapja

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. önkéntesen átadott adatok kezelését végzi, melynek során minden esetben rendelkezik az adatok érintettjének az adatkezeléshez történő hozzájárulásával. Az ügyfél az adatkezeléshez történő hozzájárulást önkéntesen adja meg, a Kérdőív kitöltésével és aláírásával egyidejűleg, illetve az online regisztráció során.

Amennyiben a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. kötelező adatkezelési tevékenységet is folytat, erről külön is tájékoztatást nyújt az érintettek részére.

III. Adatkezelés célja

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az adatkezelést az alábbi célok érdekében végzi:

  1. 1. a tevékenységéről, rendezvényeiről szóló tájékoztatók megküldése, statisztikák készítése, piaci trendek elemzése, előrejelzések, prognózisok készítése, ügyféligények felmérése, a lóversenyzés és a lovas kultúra népszerűsítése, hagyományos és DM-marketing anyagok küldése a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
  2. 2. az általa szervezett lóversenyfogadás során az általa értékesített lóversenyfogadási termékek online értékesítési csatornán keresztül történő értékesítése kapcsán kezeli a játékosok adatait a szerencsejáték törvény (1991. évi XXXIV. törvény), a végrehajtási rendelet (32/2005. (X.21.) PM rendelet, az elektronikus kereskedelemről szóló törvény (2001. évi CVIII. törvény), a felelős játékszervezésről szóló kormányrendelet (329/2105. (XI.10.) Korm. rendelet), a jóváhagyott játékterv, valamint a részvételi szabályzat rendelkezései szerint. Az adatkezelés célja ebben a körben az, hogy a játékos regisztrálhasson és részt vehessen a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által szervezett lóversenyfogadási játékban, a regisztrációval kapcsolatos jogszabályi feltételeknek való megfeleléstől kezdődően a játékos fogadásainak a kezelésén keresztül egészen az esetleges nyeremények kifizetéséig bezárólag.

IV. Adatkezelés időtartama, adatfeldolgozás

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. a rendelkezésére bocsátott adatokat – amennyiben az érintett másként nem rendelkezik – 10 évig kezeli. Ettől eltérően amennyiben a játékos az online értékesítési felületen regisztrál, úgy személyes adatait a regisztráció fenntartásáig kezeli a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.

V. A kezelt adatok köre

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az alábbi adatokat kezeli: név (születési név), anyja neve, születés helye és ideje, lakcím, telefonszám, fax szám, e-mail cím, aláírás, állampolgárság, nem, bankszámlaszám, egyéb bankszámlaadatok, személyazonosító fényképes okmány másolata, IP cím, fogadási forgalom adatai (játékos egyenleg, fogadások típusa, összege, időpontja, nyeremény(ek) összege, kiutalás ideje, összege, egyéb fogadással és nyereménnyel kapcsolatos adatok).

VI. Cookie-val kapcsolatos tájékoztatás

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által működtetett www.lovifogadas.hu oldal cookie-kat (ún. internetes sütiket) használ az oldal megfelelő, teljes körű elérésének és működésének biztosítása érdekében. A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. felhívja a figyelmet, hogy a Cookie beállítások az internetes böngészőben módosíthatók, ugyanakkor amennyiben az részben/egészben letiltásra kerül, abban az esetben az oldal szerződésszerű és teljes körű használata nem biztosítható. Ezzel kapcsolatban a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. minden felelősséget kizár.

VII. Adatbiztonság

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és úgy hajtja végre azokat, hogy az Info-tv., valamint más adatvédelmi szabályok alapján biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Ennek keretében a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, védi azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől, megsemmisítéstől, megsemmisüléstől, sérüléstől, hozzáférhetetlenné válástól.

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az adatkezelési tevékenység során figyelembe veszi a technikai fejlődést, törekszik az adatbiztonság biztosítása és fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb technológia alkalmazására.

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. papír alapú és elektronikus adatkezelést egyaránt folytat. A papír alapon rendelkezésre álló adatokat a társaság székhelyén és telephelyein, míg az elektronikus úton rögzített adatokat számítógépes szervereken őrzi; az adatbiztonság kapcsán ismertetett célokat és törekvéseket mindkét adatkezelési mód esetében alkalmazza, illetve figyelembe veszi.

VIII. Adattovábbítás

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. az adatkezelési tevékenysége során birtokába jutott adatokat adatfeldolgozás céljából– hivatalos megkeresés esetén, az ott meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben – adatszolgáltatást nyújt a bíróság, ügyészség, nyomozóhatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott más hatóság, szerv részére.

IX. Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kezdeményezheti a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés esetét kivéve- törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. A tájékoztatás kizárólag az Info-tv.-ben meghatározott esetekben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes, ha az érintett az Info-tv. 14. § c.) pontjában foglaltak szerint kéri, ha az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

X. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. ugyanakkor az online regisztrációt jogszabályi kötelezettségek miatt a jelen tájékoztatóban rögzített személyes adatok átadásához köti, ezért amennyiben a játékos a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozik, az az online regisztráció törléséhez vezet.

XI. Bírói út igénybevétele

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a IX. pontban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

XII. Elérhetőségek

Adatkezelő: Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.
Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-264257
Tel./fax: +36-1-430-0520
E-mail: titkarsag@kincsempark.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu